Skip to content

  1. Prokompetens
  2. Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy


Personuppgiftspolicyn omfattar de personuppgifter som du lämnar till oss när du tar del av tjänster i form av utbildningar från oss. Vi använder information om dig för att kunna tillhandahålla våra tjänster.

Prokompetens är personuppgiftsansvarigt för den information som vi samlar in för nedan angivna syften. Du hittar också våra kontaktuppgifter nedan.

Typer av information som vi samlar in:

Prokompetens samlar in information som du lämnar när du kontaktar oss eller anlitar oss som leverantör av utbildningsinsatser.

Uppgifterna kan bestå av namn, telefonnummer, e-postadress, fakturaadress samt andra uppgifter som du lämnar om du skickar meddelanden till oss. De uppgifter vi samlar in är sådana som behövs för att genomföra samarbetet exempelvis om du som privatperson ska ta del av våra utbildningar eller om du/ni som företagare ska samarbeta med oss.

Så här används den insamlade informationen:

Vi använder information för att du ska kunna ta del av våra tjänster

  •     för att administrera inloggningsuppgifter så att du kan ta del av våra utbildningar och kurser
  •     för att kunna skicka intyg och andra handlingar till dig efter avslutade kurser och utbildningar
  •     för att kunna erbjuda dig andra kurser och utbildningar.
  •     för att kunna kommunicera med dig i samband med utbildningsinsatser, alltså kunna säkerställa att
        du får den information som behövs för att på ett tryggt sätt kunna genomföra utbildningsinsatsen
  •     för att skicka dig förslag på kompetensutveckling om du inte avsagt dig detta

Vi använder också informationen för att samla in statistik om användningen av våra tjänster i syfte att utveckla dem.

Vi delar information med leverantörer som vi anlitar i utbildningssyfte. Villkoren för vårt samarbete med leverantörer är att de följer den personuppgiftshantering som beskrivs i denna policy. Leverantörerna har inte rätt att använda personuppgifter de tar emot för något annat syfte än vad som framgår i denna policy.

Viss information som är relaterad till en utbildning, såsom uppgifter om att utbildningen är påbörjad/avslutad samt, i förekommande fall, testresultat, kan göras tillgänglig för deltagarens chef eller annan kontaktperson hos det företag/den organisation du tillhör.

Prokompetens kan komma att lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast när så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Dina kommunikationsinställningar

Om du får reklammeddelanden via e-post från oss och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet. Notera att annan kommunikation som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster inte omfattas av en sådan avregistrering, exempelvis kommunikation som avser ändringar eller uppdatering av användarvillkor.

Dina individuella rättigheter

Genom att kontakta oss via info@prokompetens.se kan du när som helst begära att vi ska radera dina personuppgifter. Observera att Prokompetens tillgång till vissa personuppgifter är helt nödvändig för vi ska kunna tillhandahålla vissa av våra tjänster. Du kan även begära tillgång till dina personuppgifter, att vi ska rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller att vi ska begränsa informationen. Du har rätt att invända mot sådan behandling som grundar sig på vårt berättigade intresse, såsom för marknadsföring som sker direkt till dig. Du har rätt att framföra klagomål gällande vår personuppgiftsbehandling hos en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen. Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden alternativt inte vidta någon åtgärd.

Säkerhet för dina personuppgifter

Prokompetens använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Personuppgiftsbehandlingen sker inom EU/EES.

Hur vi sparar dina personuppgifter

Prokompetens sparar din information under den tid det behövs för att uppfylla våra ändamål samt en tid därefter enligt lag och god sed. Kriterier som avgör hur länge vi sparar uppgifterna beror på av vilken anledning vi använder uppgifterna, vilken typ av uppgifter det rör sig om och vilken relation vi har till dig, dvs om du är en befintlig eller före detta deltagare i våra utbildningar. Uppgifter sparas upp till ett år efter att det abonnemang du använt vid aktuell(-a) utbildning(-ar) har avslutats. Se under Dina individuella rättigheter ovan om hur du går tillväga om du vill radera dessa tidigare. Dina personuppgifter sparas längre än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Om det sker större ändringar i denna policy eller i hur vi använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsidan eller e-post innan ändringarna träder i kraft när det krävs enligt lag.

Kontaktuppgifter

Prokompetens i Sverige AB (org.nr.556911-3441)

Mjölnaregatan 5 B, 211 44 Malmö

0705-123 104 eller info@prokompetens.se